Dienstkwaliteit van overige aanbieders

De dienstverlening van de aanbieder van de universele dienst – tot eind 2018 is dit bpost – is aan specifieke kwaliteitsvereisten onderworpen. Er rusten geen specifieke kwaliteitsnormen op de overige aanbieders van postdiensten.

Weliswaar dienen alle aanbieders van postdiensten, ongeacht of ze in het kader van de universele dienst diensten aanbieden en of ze onderworpen zijn aan de vergunningsplicht, te voldoen aan een aantal minimale verplichtingen:

  • de naleving van de essentiële eisen. Dit zijn voorwaarden die worden opgelegd om zaken als de vertrouwelijkheid van de brievenpost, de bescherming van de data, de bescherming van het milieu enz., te vrijwaren.

  • het verbod om, met kennis van zaken, zendingen te vervoeren of te distribueren die uitwendige opschriften dragen die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde.

  • een interne klachtenprocedure organiseren die op een eenvoudige, transparante en niet te dure wijze een billijke en snelle behandeling van klachten mogelijke maakt;

  • informatie verschaffen aan de gebruikers en het personeel over de beroepsmogelijkheid bij de Ombudsdienst voor de postsector en het aanduiden van een bevoegde persoon voor de betrekkingen met de Ombudsdienst voor de postsector;

  • personen belast met de verdeling van de geadresseerde postzendingen identificeerbaar maken voor de bevolking en ervoor zorgen dat de postzendingen, met uitzondering van de kranten, een herkenningsteken dragen aan de hand waarvan de aanbieder van de dienst die deze zending heeft behandeld, kan worden bepaald.

Voor aanbieders van universele brievenpostdiensten gelden nog bijkomende vereisten:

  • na twee jaar activiteit tweemaal per week distribueren;

  • voldoen aan de territoriale dekkingsplicht van distributie in elk van de drie gewesten na vijf jaar volgend op de start van de activiteiten volgens de volgende progressiviteit: jaar 1: 10%, jaar 2: 20%, jaar 3: 40%, jaar 4: 60% en jaar 5: 80%;

  • een tarief per klant toepassen dat identiek is op het gehele grondgebied dat onderworpen is aan de dekkingsplicht, ongeacht de plaats van ophaling en distributie;

  • voldoen aan de regelmatigheid en de betrouwbaarheid van de dienstverlening. In geval van onderbreking of stopzetting van de verrichtingen is de aanbieder van postdiensten verplicht het Instituut onmiddellijk, en de gebruikers zo snel mogelijk, daarvan op de hoogte te stellen. Onder betrouwbaarheid wordt verstaan dat de dienstenaanbieder voldoende middelen inzet, en in het bijzonder een minimale infrastructuur, voldoende personeel en adequate operationele processen, om de verplichtingen van zijn vergunning te kunnen vervullen;

  • een dienst van onbestelbare zendingen verzorgen.