Reguleringsbijdrage

Er is een specifiek mechanisme voorzien voor de financiering van de BIPT activiteiten op het gebied van postregulering. Deze activiteiten van het BIPT worden betaald door de sector, met name door de aanbieder van de universele dienst - bpost - en de vergunninghouders bedoeld in artikel 148sexies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Hun financiële bijdrage wordt de “reguleringsbijdrage” genoemd.
 
Het BIPT bepaalt jaarlijks de elementen van zijn budget die noodzakelijk zijn voor en evenredig zijn met de opdrachten die het BIPT volbrengt in de postsector
 
Om de reguleringsbijdrage te berekenen delen de reguleringsbijdrageplichtigen elk jaar uiterlijk op 30 juni aan het Instituut de omzet van hun postdienstactiviteiten mee die het voorgaande jaar behaald is in België. Het betreft dus niet hun globale omzetcijfer maar hun omzetcijfer voor hun postdienstactiviteiten.
 
Postdienstactiviteiten worden in de wet gedefinieerd in artikel 131 als volgt:
 
Art. 131. Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
1° postdiensten: diensten die bestaan uit het ophalen, het sorteren, het vervoeren en de distributie van postzendingen.
De aanbieding van postdiensten door de natuurlijke of rechtspersoon van wie de post afkomstig is wordt van het toepassingsveld van de definitie uitgesloten;
2° aanbieder van postdiensten: elke onderneming die één of meer postdiensten aanbiedt;
….. 
 
De reguleringsbijdrageplichtigen delen dit omzetcijfer mee aan het BIPT uiterlijk op 30 juni op eigen initiatief.
 
De reguleringsbijdrage zelf bestaat uit twee componenten, namelijk:
  • Vaste reguleringsbijdrage: 0,1 % van het omzetcijfer behaald in de activiteiten van postale diensten van de reguleringsbijdrageplichtige op voorwaarde dat de reguleringsbijdrageplichtige minimaal een omzetcijfer heeft van meer dan 500.000 EUR.
  • Aanvullende reguleringsbijdrage: Indien er een nog te financieren saldo overblijft, zal dit verdeeld worden onder de reguleringsbijdrageplichtigen in functie van hun respectievelijke omzetcijfer.
 
De reguleringsbijdragen moeten uiterlijk op 30 september van het jaar waarop zij verschuldigd zijn, worden gestort op de rekening van het BIPT.