Verplichtingen van toepassing op alle aanbieders van postdiensten

Alle aanbieders van postdiensten, ongeacht of ze in het kader van de universele dienst diensten aanbieden en of ze onderworpen zijn aan de vergunningsplicht, moeten voldoen aan een aantal minimale verplichtingen:

 • op de website en op alle commerciële contracten de gebruikers informeren over de beroepsmogelijkheid bij de ombudsdienst voor de postsector en een persoon aanwijzen bevoegd om de aanbieder van postdiensten te vertegenwoordigen in zijn betrekkingen met de ombudsdienst;
 • een transparante, eenvoudige en goedkope interne procedure instellen voor een billijke en snelle klachtenbehandeling;
 • naleven en doen naleven door de onderaannemers en door elke persoon die hen personeel ter beschikking stelt van:
  1. de essentiële eisen, zijnde de niet-economische redenen van algemeen belang die de Staat ertoe kunnen bewegen voorwaarden inzake het aanbieden van postdiensten op te leggen, bijvoorbeeld het vertrouwelijke karakter van de brievenpost, de veiligheid van het functioneren van het netwerk, de naleving van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden en regelingen voor sociale zekerheid, etc;

  2. het verbod om met kennis van zaken zendingen te vervoeren of te bestellen die aan de buitenkant vermeldingen dragen die duidelijk in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;

 • de personen belast met de verdeling van de postzendingen identificeerbaar maken en op de postzendingen, met uitzondering van de kranten, een herkenningsteken aanbrengen;

Het BIPT controleert voormelde verplichtingen en stelt daarvan een jaarverslag op.

Daarnaast dient gewezen te worden op de specifieke regels inzake zendingen en stoffen die niet mogen vervoerd worden. Volgende zendingen worden niet tot het vervoer toegelaten:

 • zendingen die onder toepassing vallen van het strafwetboek of van strafrechtelijke bepalingen;
 • voorwerpen die door hun aard of hun verpakking gevaar kunnen opleveren voor personen of die zaken zouden kunnen bevuilen of beschadigen;
 • wapens, met inbegrip van dolken, dolkmessen en knotsen.


Volgende voorwerpen mogen niet ingesloten worden in postzendingen:

 • verdovende middelen en psychotrope stoffen;
 • ontplofbare, ontvlambare of radioactieve en andere gevaarlijke stoffen. Bepaalde van deze stoffen kunnen evenwel vervoerd worden als de vervoerder beschikt over een specifieke vergunning van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Daarnaast zijn er bijzondere bepalingen die vallen onder de bevoegdheid van de FOD Mobiliteit (http://www.belgium.be/nl/mobiliteit/goederentransport/wegen/gevaarlijke_stoffen).


Uitzonderlijk worden de hierna vermelde dieren toegelaten in de postzendingen, andere dan zendingen met aangegeven waarde:

 • bijen, bloedzuigers en zijdewormen gesloten in doosjes die zo gemaakt zijn dat alle gevaar uitgesloten is;
 • het verzenden van parasieten, insecten e.d. tussen officieel erkende instellingen is onderhevig aan specifieke regels.