Sociale aspecten

Het sociaal tarief is een korting die de operatoren geven op de factuur voor vaste telefonie of vast internet.

Om er recht op te hebben, moet men aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zie de rubriek Wie kan het sociaal tarief genieten?

De volledige voorwaarden met betrekking tot de begunstigden van sociale tarieven zijn te vinden in artikel 22 van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.
 

Aanspreekpunt:

Aanvragen voor een sociaal tarief moeten worden ingediend bij uw operator:

  • hij zal nagaan of u voldoet aan de toekenningsvoorwaarden;

  • hij zal u informeren over eventuele kortingen naargelang van uw tariefformule.


Voor vragen in verband met de toekenningsvoorwaarden: