Bescherming van de persoonlijke levenssfeer


Achtergrond en gebruiksdoeleinden
 

Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) stelt u deze privacyverklaring ter beschikking om u in te lichten over hoe het BIPT  uw persoonsgegevens verwerkt.

Het BIPT zal uw persoonsgegevens enkel verwerken voor één of meer van de volgende doeleinden zoals vermeld in de bijlage van de Aanbeveling 06/2017 van 14 juni 2017 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Aanbeveling 06/2017 van de CBPL) op grond van uw toestemming of op grond van de toepasselijke wetgeving inzake post, elektronische communicatie en audiovisuele media en/of op grond van een andere wetgeving die verplichtingen oplegt aan het BIPT:

 • klantenbeheer,
 • beheer van geschillen,
 • leveranciersbeheer,
 • beveiliging, 
 • vergunningen,
 • opdrachten van gerechtelijke politie, en
 • opdrachten van bestuurlijke politie. 


We kunnen één of meer van de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken zoals vermeld in de bijlage van de Aanbeveling 06/2017 van de CBPL:

 • persoonlijke identificatiegegevens,
 • elektronische identificatiegegevens,
 • financiële identificatiegegevens,
 • persoonlijke bijzonderheden (= leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit), 
 • fysieke beschrijving,
 • samenstelling van het gezin,
 • academisch curriculum relevant voor het BIPT,
 • beroep en betrekking,
 • Rijksregisternummer / Identificatienummer van de sociale zekerheid,
 • Beeldopnamen zoals foto’s  


Uw persoonsgegevens werden vergaard bij de volgende bronnen: de betrokkene (= uzelf), het Rijksregister en overheden van de sociale zekerheid.  

Behalve bepaalde persoonsgegevens die vereist zijn bij wet, mag u vrij beslissen of u ons al dan niet enige persoonsgegevens bezorgt. Merk echter op dat als u beslist om ons bepaalde informatie niet te bezorgen, we de hierboven gedefinieerde doeleinden misschien niet kunnen verwezenlijken. 

Ontvangers van uw persoonsgegevens  

Het BIPT zal uw persoonsgegevens enkel delen met overheidsdiensten, sociale zekerheidsdiensten en internationale organisaties waarmee het BIPT samenwerkt overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Een dergelijke overdracht kan betekenen dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met ontvangers gevestigd in de landen buiten de Europese Economische Ruimte en internationale organisaties:

 • de Europese Unie,
 • de buitenlandse regulerende instanties voor postdiensten en telecommunicatie, en
 • de regulerende instanties in de overige economische sectoren.  


Beveiliging, juistheid en bewaring
 

We hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en handhaven gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te vrijwaren van ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en/of onopzettelijk verlies, wijziging, bekendmaking of inzage, of onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of beschadiging ervan.

We zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang we moeten krachtens de wetgeving van kracht en zolang als nodig om de hierboven gedefinieerde doeleinden te behalen. 

Uw rechten  

U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens alsook om een rechtzetting, een schrapping of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Verder hebt u het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken alsook om de gegevensoverdraagbaarheid van uw persoonsgegevens te vragen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om die in te trekken. Dat zal evenwel geen impact hebben op onze verwerking van uw persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

Als u gelooft dat uw gegevensbeschermingsrechten werden geschaad, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Vragen  

Indien u vragen, bekommernissen of klachten hebt over deze verklaring of indien u uw hierboven uiteengezette rechten wenst uit te oefenen, kunt onze functionaris voor gegevensbescherming op de volgende manieren bereiken:

- via e-mail : dataprotection@bipt.be (team gegevensbescherming)  
- via post: BIPT
                Functionaris voor gegevensbescherming
                Ellipse Building - Gebouw C
                Koning Albert II-laan 35
                B-1030 Brussel 


Het BIPT kan rechtstreeks worden gecontacteerd via e-mail info@bipt.be en via het bovenstaande postadres.