Geschillenbeslechting tussen operatoren


Sedert de inwerkingtreding van de wet van 31 juli 2017, vertrouwt artikel 4 van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, zoals gewijzigd door de wet van 31 juli 2017 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, aan het BIPT de bevoegdheid toe om geschillen te beslechten tussen operatoren die eraan zijn onderworpen en die onder zijn bevoegdheid vallen. 

De procedure voor deze geschillenbeslechting is vastgesteld door het koninklijk besluit van 26 januari 2018 tot vastlegging van de procedure voor geschillenbeslechting vermeld in artikel 4 van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector.  

Het BIPT stelt een aanvraagformulier ter beschikking van de operatoren voor hun gemak en met het oog op een efficiënte behandeling door het BIPT. De eiser is echter niet verplicht om er gebruik van te maken. 

Met het oog op de naleving van de vertrouwelijkheid en van het zakengeheim schrijft de reglementering voor dat de partijen een niet-vertrouwelijke versie van hun verzoekschrift, van hun verweerschrift of van alle andere ingediende stukken moeten bezorgen. 

De aanvragen kunnen worden ingediend door neerlegging bij het BIPT, via een ter post aangetekende zending tegen ontvangstbewijs of via een gekwalificeerde dienst van elektronische aangetekende zending. 

Opdat het BIPT de eraan opgelegde beslissingstermijnen kan halen, en ten behoeve van de doeltreffendheid van de procedure, wordt het aantal pagina's beperkt tot vijfentwintig voor het verzoekschrift, vijf voor de opmerkingen in verband met de ontvankelijkheid en twintig voor het verweerschrift. Ook de bijlagen moeten worden geïnventariseerd en beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor de goede behandeling van het geschil. 

Elektronisch antwoordadres: disputesettlement@bipt.be