Telecom-Radiocommunicatie

Europese Unie

Het BIPT werkt actief mee aan talrijke comités en/of volgt van nabij de werkzaamheden ervan: het COCOM (of Comité voor communicatie), het RSC (Radiospectrumcomité), het TCAM-comité (comité belast met de follow-up van de R&TTE-richtlijn betreffende telecommunicatie-eindapparatuur) alsook het eTEN-comité (Trans-European Networks in electronic communications), die comités zijn die door richtlijnen van de Raad en het Parlement zijn opgericht.

Het neemt ook deel aan officiële groepen die door de Commissie zijn opgericht, zoals BEREC (het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie), de RSPG (de groep voor het radiospectrumbeleid), aan de digitale agenda of aan ad-hocgroepen die door de Commissie worden bijeengeroepen, zoals de groep van hoge ambtenaren met betrekking tot internetbeheer (HLIG).

Het BIPT zetelt ook in de raad van bestuur van ENISA, het Europees agentschap voor de veiligheid van netwerken en informatie.

WTO

De WTO is de organisatie die de regels opstelt voor de handel tussen landen. De WTO-overeenkomsten stellen de juridische basisregels vast voor de internationale handel en het handelsbeleid. De drie voornaamste doelstellingen daarvan zijn: zoveel mogelijk de handelsvrijheid bevorderen, geleidelijk aan de liberalisering voortzetten via onderhandelingen en een mogelijkheid invoeren om geschillen te beslechten.

Het BIPT neemt deel aan de vergaderingen van de Negotiating Group on Basic Telecommunications (NGBT).

OESO

De OESO heeft tot taak de economie in haar lidstaten te versterken, de efficiëntie ervan te verbeteren, de markteconomie te bevorderen, de vrijhandel te ontwikkelen en bij te dragen tot de groei van zowel de industrielanden als van de ontwikkelingslanden.

Het BIPT neemt deel aan:

 • de vergaderingen van het ICCP-comité (comité voor informatie-, informatica- en communicatiebeleid);
 • de vergaderingen van de werkgroep gewijd aan de informatie-economie (WPIE);
 • de vergaderingen van de werkgroep gewijd aan het beleid inzake telecommunicatie en informatiediensten (WPTISP);
 • sommige specifieke conferenties.

NAVO

Het BIPT neemt deel aan het CCPC (Civil Communications Planning Committee) en aan het FMSC-comité (Frequency Management SubCommittee), dat binnen de alliantie gezaghebbend is op het stuk van frequenties. Het FMSC is de opvolger van het Allied Radio Frequency Agency (ARFA).

IRG

De Independent Regulators Group (IRG) is een forum dat in 1997 door Europese regulatoren is opgericht opdat zij hun ervaringen konden delen en van standpunt konden wisselen over kwesties van gemeenschappelijk belang, zoals interconnectie, prijzen, universele dienst ... Deze onderwerpen spelen een belangrijke rol in de reglementering en de ontwikkeling van de Europese telecommunicatiemarkt.

Het BIPT neemt deel aan de plenaire vergaderingen van de IRG en zit in verschillende werkgroepen.

ITU

De ITU is een intergouvernementele organisatie waarbinnen de openbare en de private sector samenwerken met het oog op de ontwikkeling van de telecommunicatie en de harmonisatie van het telecommunicatiebeleid in de aangesloten landen. Op normatief vlak coördineert de ITU-T de ontwikkeling van de systemen en de technieken die de nieuwe wereldwijde informatie-infrastructuur vormen. Inzake radiocommunicatie heeft de ITU-R tot taak te waarborgen dat alle radiocommunicatiediensten rationeel, rechtvaardig, efficiënt en zuinig gebruikmaken van het frequentiespectrum, studies uit te voeren en aanbevelingen aan te nemen over radioaangelegenheden. De opdracht van de "Sector voor de Ontwikkeling van de Telecommunicatie" (ITU-D) bestaat erin de ontwikkeling van de telecommunicatie op wereldniveau te vergemakkelijken en te bevorderen door activiteiten voor technische samenwerking en bijstand aan te bieden, te organiseren en te coördineren.

Het BIPT neemt deel aan:

 • de Conferentie van gevolmachtigden;
 • de raad van bestuur (als waarnemer);
 • de Wereldconferentie voor radiocommunicatie alsook aan de voorbereidende conferenties ervan;
 • de Wereldvergadering voor de normalisatie van de telecommunicatie;
 • het Wereldforum voor telecommunicatiebeleid. 

CEPT

Deze conferentie werd in 1959 opgericht door 19 landen (momenteel telt ze er 48) en ze verenigde aanvankelijk de nationale administraties die belast waren met de post- en telecommunicatiesector. De CEPT coördineerde de samenwerking tussen de lidstaten inzake commerciële, operationele, regelgevende en normalisatieaangelegenheden. Sinds 1992 houdt de CEPT zich enkel nog bezig met onderwerpen van regelgevende aard. Binnen de CEPT zijn twee comités opgericht: het CERP (Europees Comité voor postreglementering) en het ECC (Elektronisch Communicatie Comité).  Het ECC beschikt over een permanente vertegenwoordiging:  het ECO (European Communications Office).

Het BIPT neemt deel aan:

 • de plenaire vergadering van de CEPT;
 • de plenaire vergaderingen van het ECC alsook aan verschillende werkgroepen van het ECC;
 • de raad van bestuur van het ECO;
 • de plenaire vergaderingen van het CERP alsook aan verschillende werkgroepen van het CERP. 

ETSI

Het ETSI is in 1988 door de CEPT opgericht met als opdracht technische normen inzake telecommunicatie op te stellen. Het instituut telt 700 leden uit 62 verschillende landen: administraties, operatoren, fabrikanten, dienstenverleners, onderzoekslaboratoria en consumenten.

Het BIPTneemt deel aan:

 • de algemene vergadering;
 • het ERM-comité (Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters).

RAINWAT

Dit akkoord (regionaal akkoord met betrekking tot de radiocommunicatiedienst voor de binnenvaart) is op 18 april 2012 ondertekend in Boekarest. De volgende landen, hoofdzakelijk Rijn- en Donaulanden, hebben (tot op heden, 05/11/2012) dat akkoord ondertekend: België, Bulgarije, Frankrijk, Hongarije, Kroatië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, de Republiek Servië, de Tsjechische Republiek en Zwitserland. Verwacht wordt dat binnenkort ook de volgende landen het akkoord zullen ondertekenen: Duitsland, Moldavië, Montenegro, de Slowaakse Republiek en Roemenië. Dat was toch bij het vorige akkoord het geval. Teneinde voor personen en goederen op de binnenwateren gemeenschappelijke veiligheidsprincipes en -regels op te stellen, en overwegende dat de harmonisatie van de radiotelefoondienst zal bijdragen tot een hogere veiligheid van de binnenvaart, zijn de afgevaardigden van de besturen van de hierboven vermelde landen overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van het Radioreglement van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) bijeengekomen om die tekst aan te nemen.

Meer informatie op http://www.rainwat.bipt.be/.

HCM

“HCM-akkoord” is de naam van het akkoord dat gesloten is tussen de administraties van Oostenrijk, België, de Tsjechische Republiek, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Nederland, Kroatië, Italië, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Polen, Roemenië, de Slowaakse Republiek, Slovenië en Zwitserland inzake coördinatie van de frequenties tussen 29,7 MHz en 39,5 GHz voor de Vaste Dienst en de Mobiele Dienst te land overeenkomstig artikel 6 van het Radioreglement van de Internationale Telecommunicatie Unie.

Dit akkoord gaat over de coördinatie van de frequenties tussen 29,7 MHz en 39,5 GHz, met het oog op het verhinderen van onderlinge schadelijke interferentie voor de vaste diensten en mobiele diensten te land en het optimaliseren van het frequentiespectrumgebruik.

Het HCM-akkoord voorziet in uitvoerige administratieve procedures voor frequentiecoördinatie en bevat ook technische bepalingen. Het HCM-programma (Harmonised Calculation Method) is uitgewerkt om de geharmoniseerde toepassing van de in het akkoord vastgelegde berekeningsmethodes te garanderen.

Het akkoord is via briefwisseling ondertekend in 2012.