Belgisch niveau

1. Basispostwetgeving

De titels I - De autonome overheidsbedrijven (hoofdstuk X - ‘De ombudsdiensten’) en IV - Hervorming van de Regie der Posterijen van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

De wet van 6 juli 1971 wet betreffende de oprichting van bpost en betreffende sommige postdiensten

Wet van 26 januari 2018 betreffende de postdiensten


2. Voornaamste uitvoeringsbesluiten

Koninklijke besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van titel IV (Hervorming van de Regie der Posterijen) van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

Koninklijke besluit an 11 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot uitvoering van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, en 148septies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

Koninklijke besluit van 27 april 2007 houdende reglementering van de postdienst

Ministerieel besluit van 20 april 2007 houdende reglementering van de particuliere brievenbussen

Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van Titel IV (Hervorming van de Regie der Posterijen) van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

Koninklijk besluit houdende de berekening van de nettokosten van de universeledienstverplichtingen van de aanbieder van de universele postdienst en houdende vaststelling van de regels met betrekking tot de betaling van de staatstussenkomst


3. Beheerscontract

Koninklijk besluit van 1 september 2016 tot goedkeuring van het zesde beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht bpost voor periode 2016-2020

Koninklijk besluit van 29 maart 2019 tot goedkeuring van het beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht bpost betreffende de universele postdienstverplichtingen voor de periode 2019-2023