Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

Type
Nationaal kader – koninklijk besluit

Publicatiedatum
11-01-2006

Datum
11-01-2006

Document downloaden (PDF 0.23 MB)