Besluiten ter uitvoering van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector

 

Koninklijk besluit van 12 januari 2000 betreffende de legitimatiekaart van de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie aan wie de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie is toegekend

 

Koninklijk besluit van 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

 

Koninklijk besluit van 26 april 2005 betreffende het nemen van monsters door de officieren van gerechtelijke politie van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

 
Koninklijk besluit van 10 januari 2006 tot vaststelling van de budgettaire en boekhoudkundige regeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie
 

Koninklijk besluit van 5 mei 2006 betreffende een verzoeningsprocedure voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie


Koninklijk besluit van 14 juni 2006 tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité voor de telecommunicatie


Koninklijk besluit van 11 januari 2007 tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie


Koninklijk besluit van 11 januari 2007 houdende het geldelijk statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie.

 

Koninklijk besluit van 4 mei 2012 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

 

Koninklijk besluit van 4 mei 2012 tot vaststelling van het taalkader van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

 

Koninklijk besluit van 18 juli 2012 tot vaststelling van de personeelsformatie bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

 

Ministerieel besluit van 12 september 2012 houdende benoeming van de voorzitter van het Raadgevend Comité voor de Telecommunicatie


Ministerieel besluit van 12 september 2012 houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité voor de Telecommunicatie

Koninklijk besluit van 15 september 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 2006 tot vaststelling van de budgettaire en boekhoudkundige regeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie


Koninklijk besluit van 5 november 2013 houdende het organigram van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie


Koninklijk besluit van 10 april 2014 tot vaststelling van de herintegratievergoedingen voorzien in artikel 16 van het koninklijk besluit van 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie
 

Koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende het huishoudelijk reglement van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie


Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van de statuten van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie


Koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende de samenwerking tussen het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie enerzijds, en de Belgische Mededingingsautoriteit anderzijds


Koninklijk besluit van 20 juli 2015 tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan een personeelslid van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

 

Koninklijk besluit van 25 maart 2016 betreffende het op de markt aanbieden van radioapparatuur


Koninklijk besluit van 27 april 2016 tot vaststelling van de personeelsformatie bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Koninklijk besluit van 26 januari 2018  tot vastlegging van de procedure voor geschillenbeslechting vermeld in artikel 4 van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector
Overige besluiten betreffende het personeel van het BIPT

 

(zie ook hierboven: administratief statuut - geldelijk statuut -  taalkader - personeelsformatie)


Koninklijk besluit van 13 september 1998 betreffende de opleiding van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie  

 

Koninklijk besluit 14 november 2001 betreffende de toekenning van een toelage voor het gebruik van de Engelse taal of van andere vreemde talen aan de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 

 

Koninklijk van 4 april 2003 besluit betreffende de terbeschikkingstelling door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie van menselijke middelen aan de ombudsdienst voor telecommunicatie

 

Koninklijk besluit van 2 maart 2011 betreffende de overdracht van De Post naar het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie van de personeelsleden die ter beschikking worden gesteld van de ombudsdienst voor de postsector

 

Ministerieel besluit van 5 juli 2011 betreffende de voorwaarden voor benoeming tot de graad van technicien bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie


Ministerieel besluit van 12 augustus 2011 tot vaststelling van de lijst van graden die door bevordering toegang verlenen tot bepaalde graden bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie


Koninklijk besluit van 17 augustus 2013 betreffende de vierdagenweek, het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar alsook betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de ambtenaren voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie


Koninklijk besluit van 15 september 2013 tot wijziging van sommige bepalingen van de statuten van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

 
Ministerieel besluit van 15 mei 2014 tot vaststelling van de diploma’s of studiegetuigschriften vereist voor de benoeming in de diverse graden van niveau A bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie


Ministerieel besluit van 15 mei 2014 tot vaststelling van de nadere bepalingen voor de geschiktheidstest voorzien in artikel 86, tweede lid, van het koninklijk besluit van 11 januari 2007 tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, met het oog op het verkrijgen van de hoedanigheid van coördinatieopdrachthouder door de personeelsleden

 

Koninklijk besluit van 6 oktober 2015 tot wijziging aan het koninklijk besluit van 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie