Lijst van de bepalingen ter uitvoering van de wet van 13 juni 2005

 

 

Datum

B.S.

J.B. van de wet van 2005

 
Opschrift
O.V. 

1

01/09/2005

27/09/2005

13, 39

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2001 betreffende het aanleggen en doen werken van radiostations door radioamateurs

 PDF-icoon

2

12/12/2005

16/12/2005

120

Ministerieel besluit tot vaststelling van de categorieën uitgaande gesprekken en categorieën opgeroepen nummers waarvan de blokkering kosteloos aan de eindgebruikers aangeboden moet worden

 PDF-icoon

3

23/01/2006

10/02/2006

134

Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken

  PDF-icoon

4

24/01/2006

01/03/2006

137 §2

Ministerieel besluit tot regeling van de nadere regels inzake de informatie-uitwisseling zoals bepaald in de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005

 PDF-icoon

5

26/01/2006

01/03/2006

140

Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor de openbare raadplegingen die worden geregeld in artikel 140 van de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005

  PDF-icoon

6

26/01/2006

01/03/2006

141

Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor de openbare raadplegingen die worden geregeld in artikel 141 van de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005

 PDF-icoon

7

24/05/2006

31/05/2006

39 §2

Koninklijk besluit inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor zeevarenden

 PDF-icoon
 
8
 
20/07/2006
 
08/08/2006
 
74, 22 en 38 van de bijlage

Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van het sociale element van de universele dienst inzake elektronische communicatie

  PDF-icoon

9

07/08/2006

05/09/2006

16

Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van bevoegde instanties, aangewezen instanties en beproevingslaboratoria genomen in toepassing van de artikelen 10, 11 en 12 van het koninklijk besluit van 18 mei 1994 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit

  PDF-icoon
10
30/08/2006
26/10/2006
111 §2

Ministerieel besluit tot vaststelling van het kader voor de invoering van een computerprogramma waarmee het voordeligste aanbod van elektronische communicatiediensten kan worden bepaald.

  PDF-icoon
11
27/10/2006
13/11/2006
32 §2

Koninklijk besluit betreffende bijkomende basisvereisten van toepassing op bepaalde radio- en eindapparatuur

  PDF-icoon

12

26/01/2007

16/02/2007

16

Koninklijk besluit betreffende de etherpolitie met betrekking tot de frequentiemodulatie in de band 87.5 Mhz-108 Mhz

 PDF-icoon

13

02/02/2007

13/02/2007

107 §1 en §3

Koninklijk besluit betreffende de nooddiensten

 PDF-icoon

14

28/02/2007

14/03/2007

15

Koninklijk besluit betreffende de elektromagnetische compatibiliteit

 PDF-icoon

15

07/03/2007

23/03/2007

9, 29

Koninklijk besluit betreffende de kennisgeving van elektronische-communicatiediensten en -netwerken

  PDF-icoon

16

20/03/2007

20/04/2007

11 §7

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 2002 betreffende de overdraagbaarheid van de nummers van eindgebruikers van de aan het publiek aangeboden mobiele telecommunicatiediensten

  PDF-icoon

17

28/03/2007

11/05/2007

18, §1, 1°, 2° en 6°, en 30

Koninklijk besluit van 28 maart 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie

  PDF-icoon

18

01/04/2007

12/04/2007

134 §1

Koninklijk besluit betreffende de procedure voor en de praktische regels in verband met de werking van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische communicatie-netwerken

 PDF-icoon

19

21/04/2007

07/06/2007

144

Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor de openbaarmaking van de beslissingen van de Europese Commissie bedoeld in artikel 144 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

 PDF-icoon

20

27/04/2007

10/05/2007

110 §1

Ministerieel besluit tot vaststelling van het niveau van specificatie van de gespecificeerde basisfactuur

  PDF-icoon

21

27/04/2007

14/05/2007

31 en 32 van de bijlage

Ministerieel besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de criteria voor de uitgave van de universele telefoongids en tot vaststelling van de algemene inlichtingen die de universele telefoongids moet bevatten (opgeheven bi M.B. 15/12/2013)

   PDF-icoon

22

27/04/2007

28/06/2007

11 §1 en §6, 29 §2, 30 §2

Koninklijk besluit betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers

  PDF-icoon

23

27/04/2007

12/07/2007

107 §3

Koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende bepalingen voor het aanleveren van locatiegegevens voor noodoproepen uitgaande van mobiele netwerken aan de nooddiensten overeenkomstig artikel 107, § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie 

 PDF-icoon

24

27/04/2007

12/07/2007

45

Koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de voorwaarden waaronder de telefoongidsen worden  vervaardigd, verkocht of verspreid, de inhoud en de vorm van de aangifte die bij het Instituut moet worden gedaan

  PDF-icoon

25

27/04/2007

12/07/2007

92 §5

Koninklijk besluit 27 april 2007 tot vaststelling van de nadere regels voor de storting van de bijdragen en vergoedingen met betrekking tot de universele dienst inzake elektronische communicatie

  PDF-icoon

26

27/04/2007

12/07/2007

87 §2

Koninklijk besluit 27 april 2007 tot vaststelling van de nadere regels van het open mechanisme voor het aanwijzen van de aanbieder van de universele telefoongids

  PDF-icoon

27

27/04/2007

12/07/2007

80 §2

Koninklijk besluit 27 april 2007 tot vaststelling van de nadere regels van het open mechanisme voor het aanwijzen van de aanbieder van de universele telefooninlichtingendienst

   PDF-icoon

28

27/04/2007

12/07/2007

71 §2

Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de nadere regels van het open mechanisme voor het aanwijzen van de aanbieder van het vaste geografische element van de universele dienst inzake elektronische communicatie

   PDF-icoon

29

27/04/2007

12/07/2007

83, 89

Koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de beschikbaarstelling van de gegevens die nodig zijn voor de vervaardiging van de universele telefoongids en voor de levering van de universele inlichtingendienst

  PDF-icoon

30

27/04/2007

12/07/2007

76 §2

Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de nadere regels van het open mechanisme voor het aanwijzen van de aanbieder van het element van de universele dienst inzake elektronische communicatie dat bestaat in de beschikbaarstelling van openbare telefoons

  PDF-icoon

31

27/04/2007

12/07/2007

76 §1

Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de periode van verrichting van het element van de universele dienst inzake elektronische communicatie dat bestaat in de beschikbaarstelling van openbare telefoons

  PDF-icoon

32

27/04/2007

12/07/2007

80 §1

Koninklijk besluit 27 april 2007 tot vaststelling van de periode van verrichting van de universele telefooninlichtingendienst

  PDF-icoon

33

27/04/2007

12/07/2007

71 §1

Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de periode van verrichting van het vaste geografische element van de universele dienst inzake elektronische communicatie

  PDF-icoon

34

27/04/2007

12/07/2007

24 bijlage

Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de nadere regels inzake verdeling van het aantal openbare telefoons over de gemeenten

  PDF-icoon

35

27/04/2007

12/07/2007

46

Koninklijk besluit 27 april 2007 betreffende de telefooninlichtingendiensten

  PDF-icoon

36

27/04/2007

12/07/2007

27 bijlage

Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de basisvereisten waaraan de nieuw geplaatste openbare telefoons moeten voldoen teneinde het gebruik te vergemakkelijken voor mensen met een handicap

  PDF-icoon

37

25/05/2007

27/07/2007

120

Ministerieel besluit van 25 mei 2007 tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2005 tot vaststelling van de categorieën uitgaande gesprekken en categorieën opgeroepen nummers waarvan de blokkering kosteloos aan de eindgebruikers aangeboden moet worden

 PDF-icoon

38

04/06/2007

27/07/2007

107 §2

Ministerieel besluit van 4 juni 2007 tot vaststelling van de administratieve en technische maatregelen om nooddiensten in staat te stellen kwaadwillige oproepen te bestrijden

  PDF-icoon

39

20/11/2007

05/12/2007

107 §3

Mededeling betreffende de interpretatie van het begrip "specifiek met het oog op nomadisch gebruik bij het Instituut gereserveerde geografische nationale E.164 nummers" bedoeld in artikel 43, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummerings- ruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers

   PDF-icoon

40

 
08/03/2009
 
16/03/2009
 
107 §1

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2007 betreffende de nooddiensten tot uitvoering van het artikel 107, § 1 en § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, en houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie voor de nooddiensten

   PDF-icoon

41

 
24/03/2009
 
16/04/2009
 
18, 30 en 39 §2

Koninklijk besluit betreffende radiotoegang in de frequentiebanden 3410-3500/3510-3600 MHz en 10150-10300/10500-10650 MHz

  PDF-icoon

42

24/03/2009

22/04/2009

11 §1

Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers

  PDF-icoon

43

12/11/2009

23/11/2009

110

Ministerieel besluit tot vaststelling van het niveau van specificatie van de basisfactuur betreffende elektronische communicatie

  PDF-icoon

44

10/12/2009

17/12/2009

9, 29

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 betreffende de kennisgeving van elektronische communicatiediensten en -netwerken

  PDF-icoon

45

18/12/2009

30/12/2009

14, 16, 18 §1, 20, 23, 30 §1, 39, 42 §6, 43

Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen.

 PDF-icoon

46

26/02/2010

16/03/2010

19, 29

Koninklijk besluit betreffende de overdracht van gebruiksrechten voor radiofrequenties die geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor elektronische communicatiediensten die aan het publiek worden aangeboden

  PDF-icoon

47

07/04/2010

06/05/2010

30 en 32 bijlage

Ministerieel besluit waarbij overeenkomstig artikel 30 van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie een afwijking wordt toegestaan op de jaarlijkse bedeling van de universele telefoongids

  PDF-icoon

48

12/10/2010

08/11/2010

127 §1

Koninklijk besluit houdende nadere regels voor de wettelijke medewerkingsplicht bij de vorderingen door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten met betrekking tot elektronische communicatie

   PDF-icoon

49

22/12/2010

25/01/2011

18§1, 20§1, 30, 51

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1995 betreffende het opzetten en exploiteren van GSM-mobilofoonnetten, van het koninklijk besluit van 24 oktober 1997 betreffende het opzetten en de exploitatie van DCS1800-mobilofonienetten en van het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie

   PDF-icoon

50

22/12/2010

25/01/2011

18,20§1,30,39§2

Koninklijk besluit betreffende radiotoegang in de frequentieband 2500-2690 MHz

   PDF-icoon

51

08/02/2011

23/02/2011

127, §1, L1, 2°, L2 en 2;125, §2

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2003 tot uitvoering van de artikelen 46bis, § 2, eerste lid, 88bis, § 2, eerste en derde lid, en 90quater, § 2, derde lid van het Wetboek van strafvordering en van artikel 109ter, E, § 2, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

   PDF-icoon

52

09/02/2011

21/06/2011

134, §2, eerste alinea

Koninklijk besluit tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie

   PDF-icoon

53

31/05/2011

21/06/2011

9, 29

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 betreffende de kennisgeving van elektronische-communicatiediensten en -netwerken

   PDF-icoon

54 

 28/07/2011

 26/10/2011

 

Ethische commissie voor de telecommunicatie. Huishoudelijk Reglement (versie 1) aangenomen op 27 juni 2011, goedgekeurd door de Minister op 28 juli 2011


PDF-icoon

55 

22/01/2013 

 08/02/2013

 137, § 1

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2007 betreffende de procedure voor en de praktische regels in verband met de werking van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken

  PDF-icoon

56 

31/01/2013

04/03/2013

127, §1

Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 9 januari 2003 houdende modaliteiten voor de wettelijke medewerkingsplicht bij gerechtelijke vorderingen met betrekking tot elektronische communicatie

   PDF-icoon

57 

11/02/2013

08/03/2013

18, §1, 29, §2 en 30, §2

Koninklijk besluit betreffende systemen die mobiele satellietdiensten leveren

   PDF-icoon

58 

04/03/2013

29/03/2013

74, §3, tweede lid

Koninklijk besluit betreffende de inhoud en nadere regels van de aangifte in verband met de vrijwillige levering van het sociale element van de universele dienst

   PDF-icoon

59

04/03/2013

29/03/2013

74, §3, derde lid

Koninklijk besluit betreffende de nadere regels inzake overdracht van sommige begunstigden van het sociale element van de universele dienst

   PDF-icoon

60

25/04/2013

27/05/2013

9, 29

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 betreffende de kennisgeving van elektronische-communicatiediensten en -netwerken, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 betreffende de kennisgeving van elektronische-communicatiediensten en -netwerken

   PDF-icoon

61

06/06/2013

17/06/2013

14, eerste lid; 18 en 20, §1; 29, §2; 30; 39, §2 en 51, §2

Koninklijk besluit betreffende radiotoegang in de frequentieband 790-862 MHz

 

   PDF-icoon

62

02/07/2013

12/07/2013

11, §7

Koninklijk besluit betreffende de overdraagbaarheid van de nummers van de abonnees van elektronische-communicatiediensten

   PDF-icoon

63

09/07/2013

23/07/2013

112

Koninklijk besluit inzake waarschuwingsberichten om de kosten van elektronische-communicatiediensten te beheersen

   PDF-icoon

64

15/07/2013

05/08/2013

18, 39, §2

Koninklijk besluit betreffende de mobiele-communicatiediensten aan boord van luchtvaartuigen

   PDF-icoon

65

15/07/2013

19/08/2013

14, eerste lid; 16; 18, §1

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen

   PDF-icoon

66

19/09/2013

08/10/2013

126

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 126 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

   PDF-icoon

67

08/10/2013

15/10/2013

110, §1

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van het niveau van specificatie van de basisfactuur betreffende elektronische communicatie

   PDF-icoon

68

05/11/2013

02/12/2013

18, 39, §2

Koninklijk besluit betreffende de mobielecommunicatiediensten

PDF-icoon

69

26/11/2013

 

12/12/2013 

 39, § 2 et § 3

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 1998 betreffende satellietgrondstations en tot opheffing van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende het bestek van toepassing op de exploitatie van mobiele persoonlijke satellietcommunicatiediensten

   PDF-icoon

 70 

15/12/2013

 

 09/01/2014

86, § 2

 

Ministerieel besluit van 15 december 2013 betreffende de opheffing van de universeledienstverplichtingen inzake de beschikbaarstelling van een universele telefoongids in de elektronischecommunicatiesector

   PDF-icoon

71 

 15/12/2013

13/01/2014

 

111, § 2 

Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud van de informatiefiches, bedoeld in de artikelen 111, § 2, van de wet van 13 juni 2005 en 5, § 2, van de wet van 15 mei 2007

  PDF-icoon

72 

 15/12/2013

09/01/2014

 

79, § 2 et 86, § 2 

Koninklijk besluit tot opheffing van de universeledienstverplichtingen inzake de levering van de universele inlichtingendienst en de beschikbaarstelling van een universele telefoongids in de elektronische-communicatiesector

  PDF-icoon

73

09/01/2014 

27/01/2014 

134, § 1, L6 

Ministerieel besluit tot vaststelling van de kosten voor de behandeling van een dossier door de Ethische Commissie voor de telecommunicatie

 PDF-icoon

74

 28/02/2014

28/03/2014

 

71, § 2

 

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van de nadere regels van het open mechanisme voor het aanwijzen van de aanbieder van het vaste geografische element van de universele dienst inzake elektronische communicatie

   PDF-icoon

75

 05/03/2014

 18/03/2014

 107, § 2/1

Ministerieel besluit tot vaststelling van de technische oplossing die de operatoren die mobiele diensten van de tweede generatie aanbieden of doorverkopen dienen te implementeren zodat de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden per tekstbericht kunnen bereikt worden

   PDF-icoon

 76

19/03/2014 

24/04/2014 

11, § 1 

Ministerieel besluit tot uitbreiding van de beschikbare voorraad geografische telefoonnummers in de zone Charleroi

 PDF-icoon

77

 

 02/04/2014

22/05/2014 

27, § 3

Koninklijk besluit van 2 april 2014 betreffende het gedeeld gebruik van antennesites

 PDF-icoon

78 

04/04/2014 

22/05/2014

 

 11, § 3

Koninklijk besluit van 4 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 2011 tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie

 PDF-icoon

 79

02/04/2014 

 23/05/2014 

 107/1, § 5, tweede lid, tweede zin

Koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de principes volgens dewelke het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie de berekening en het bedrag verifieert en goedkeurt van de kosten waarvan aan het fonds voor de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden de terugbetaling wordt gevraagd  

 PDF-icoon

 80

02/04/2014

 23/05/2014 

107/1, § 5, eerste lid 

Koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van het fonds voor de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden

 PDF-icoon

 81

 02/04/2014 

 23/05/2014 

107/1, § 5, tweede lid, derde zin 

Koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de regels voor de terugbetaling door het fonds voor de nooddiensten die hulp ter plaatse bieden van een eventuele overcompensatie

 PDF-icoon

  82

02/04/2014

  30/05/2014 

16, tweede lid van de bijlage 

Koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vastlegging van de bitsnelheid voor functionele internettoegang in het kader van de verstrekking van het geografische element van de universele dienst inzake elektronische communicatie

 PDF-icoon

 83

 02/04/2014 

  30/05/2014 

69, § 2; 34 tot 36 van de bijlage 

Koninklijk besluit van 2 april 2014 houdende wijziging van de financiële voorwaarden inzake de verstrekking van het geografische element van de universele dienst in het kader van de elektronische communicatie

 PDF-icoon

 84

  02/04/2014 

 30/05/2014

 69, § 2; 7, § 2 van de bijlage

Koninklijk besluit van 2 april 2014 betreffende de wijziging van bepaalde doelstellingen inzake dienstkwaliteit die door de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie worden opgelegd aan de aanbieder van het geografische element van de universele dienst

 PDF-icoon

 85

  02/04/2014 

  30/05/2014 

19, § 1 

Koninklijk besluit van 2 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van
26 februari 2010 betreffende de overdracht van gebruiksrechten voor radiofrequenties die geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor elektronische communicatiediensten die aan het publiek worden aangeboden

 PDF-icoon

86 

10/04/2014 

 06/06/2014

18 

Koninklijk besluit van 10 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van
7 maart 1995 betreffende het opzetten en exploiteren van GSM-mobilofonienetten en van het koninklijk besluit van 24 oktober 1997 betreffende het opzetten en de exploitatie van DCS-1800-mobilofonienetten 

 PDF-icoon

87 

02/04/2014 

10/06/2014 

16 

Koninklijk besluit van 2 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van
26 januari 2007 betreffende de etherpolitie met betrekking tot frequentiemodulatie in de band 87.5 MHz -108 MHz

 PDF-icoon

88 

25/04/2014

07/07/2014 

 107, § 1 en § 3

Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2007 betreffende de nooddiensten tot uitvoering van het artikel 107, § 1 en § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, en houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie voor de nooddiensten

 PDF-icoon

89

25/03/2016

11/05/2016

32, §3, lid 2, §4, lid 3

Koninklijk besluit van 25 maart 2016 betreffende het op de markt aanbieden van radioapparatuur


PDF-icoon

90

6/09/2016

22/09/2016

11, § 7; 111/2, § 1

Koninklijk besluit van 6 september 2016 betreffende de migratie van vastelijndiensten en bundels van diensten in de sector van de elektronische communicatie

PDF-icoon

91

31/08/2016

22/09/2016

110, § 1

Ministerieel besluit van 31 augustus 2016 tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van het niveau van specificatie van de basisfactuur betreffende elektronische communicatie

PDF-icoon

92

28/10/2016

2/12/2016

18, § 1, 6° ; 39, § 2; 43, lid 1

Koninklijk besluit van 28 oktober 2016 tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen PDF-icoon

93

27/11/2016

7/12/2016

127, § 1

Koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart PDF-icoon

94

08/11/2016

22/12/2016

127, § 1er, alinéa 1

Koninklijk besluit van 8 november 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2003 houdende modaliteiten voor de wettelijke medewerkingsplicht bij gerechtelijke vorderingen met betrekking tot elektronische communicatie, betreffende de tarieven voor de vergoeding van de medewerking PDF-icoon

95

19/12/2016

12/01/2017

127, § 1, eerste lid, 2°;

Ministerieel besluit van 19 december 2016 waarbij de identificatiemethode voorgesteld door Telenet Group overeenkomstig artikel 19, § 1, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart wordt toegestaan PDF-icoon

96

19/12/2016

12/01/2017

127, § 1, eerste lid, 2°;

Ministerieel besluit van 19 december 2016 waarbij de identificatiemethode voorgesteld door Scarlet Belgium overeenkomstig artikel 19, § 1, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart wordt toegestaan PDF-icoon 

97

24/02/2017

9/03/2017

127, § 1

Koninklijk besluit van 24 februari 2017 tot aanwijzing van de politiedienst bedoeld in artikel 19, § 1, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronischecommunicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart  PDF-icoon

98

8/05/2017

22/05/2017

127, § 1, eerste lid, 2°

Ministerieel besluit van 8 mei 2017 waarbij de identificatiemethode voorgesteld door Carrefour Belgium N.V. overeenkomstig artikel 19, § 1, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart wordt toegestaan PDF-icoon

99

31/08/2017

11/09/2017

127, § 1, eerste lid, 2°

Ministerieel besluit van 31 augustus 2017 waarbij de FOD Binnenlandse zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, wordt aangewezen als overheid overeenkomstig artikel 9, tweede lid, van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart PDF-icoon

100

22/12/2017

02/01/2018

127, § 1, eerste lid, 2°

Ministerieel besluit van 22 december 2017 waarbij de identificatiemethode voorgesteld door Lycamobile BVBA overeenkomstig artikel 19, § 1, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart wordt toegestaan PDF-icoon

101

11/01/2018

30/01/2018

126, § 2, 5°

Koninklijk besluit van 11 januari 2018 tot aanwijzing van de politiedienst bedoeld in artikel 126, § 2, 5°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie PDF-icoon

102

23/02/2018

22/03/2018

106/1, §1, vierde lid

Koninklijk besluit van 23 februari 2018 betreffende de verzending van een kort tekstbericht in geval van dreigend gevaar of grote ramp PDF-icoon

103

29/05/2018

12/06/2018

11

Ministerieel besluit van  29 mei 2018 betreffende het toestaan van een uitzondering voor eCall op het principe vervat in artikel 8 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers PDF-icoon

104

2/09/2018

7/09/2018

33,  § 2, vierde lid en § 3, vijfde lid

Koninklijk besluit van 2 september 2018  tot vastlegging van de nadere bepalingen voor kennisgeving alsook van de informatie te bezorgen aan het Instituut, conform artikel 33, § 2, vierde lid, en § 3, vijfde lid, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie PDF-icoon

105

2/09/2018

21/09/2018

111, §3, vierde lid

Koninlijk besluit van 2 september 2018 betreffende de automatische verbinding tussen het verbruiksprofiel en de elektronische toepassing voor tariefvergelijking op de website van het Instituut PDF-icoon

106

24/10/2018

5/11/2018

32, §3, tweede lid , §4, derde lid

Ministerieel besluit van 24 oktober 2018 tot specificatie van de presentatie van de informatie m.b.t. de lidstaten of het geografisch gebied in een lidstaat waar beperkingen betreffende de ingebruikneming of voorschriften voor machtiging tot het gebruik van radioapparatuur bestaan bedoeld in artikel 4, § 10 van het koninklijk besluit van 25 maart 2016 betreffende het op de markt aanbieden van radioapparatuur  PDF-icoon

107

14/12/2018

27/12/2018

13/1, § 2, 16, 39, § 2,  § 3, § 5, 42, § 6, 43, eerste lid

Koninklijk besluit van 14 december 2018 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen PDF-icoon

108

12/12/2018

16/01/2019

116/1, § 2

Koninklijk besluit van 12 december 2018 houdende vaststelling van de verplichtingen die van toepassing zijn inzake verstrekking van betalende diensten, bedoeld in artikel 116/1, § 2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie PDF-icoon

109

15/01/2019

23/01/2019

116/1, § 1

Ministerieel besluit van 15 januari 2019  tot instelling van het register bedoeld in artikel 116/1, § 1, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie PDF-icoon

110

02/06/2019

17/06/2019

18, § 1

Koninklijk besluit van 2 juni 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen. PDF-icoon