Besluit van de Raad van het BIPT van 26 september 2014 met betrekking tot de neutralisering van bepaalde foutmeldingen op toegangslijnen overeenkomstig artikel 7,§2van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Type
Besluiten

Publicatiedatum
07-10-2014

Datum
07-10-2014

De doelstelling van onderhavig besluit is tweeledig:

  • het bepalen van de gevallen waar de duur van de opheffing van de storing op de toegangslijn niet wordt meegerekend bij het toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen vermeld in artikel 7, §2 van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie omdat dit gevallen betreft waarover de aanbieder geen controle heeft en die niet kunnen worden toegeschreven aan een fout van hem;
  • het vastleggen van de nadere bepalingen voor de communicatie en goedkeuring van de door de aanbieder van de universele dienst aangehaalde oorzaken om de niet-naleving van zijn verplichtingen te rechtvaardigen.

Document downloaden (PDF 0.53 MB)