De postmarkt is sinds 1 januari 2011 volledig geliberaliseerd. Zoals bepaald in de missie van het BIPT, uiteengezet in het strategisch plan 2010-2013, neemt het BIPT in deze nieuwe context de taak op om proactief de naleving te controleren van het regelgevend kader, inclusief het beheerscontract, door bijzondere aandacht te besteden aan de werking van de universele dienst en door te waken over de belangen van de consument. De wetgever heeft het BIPT niet uitdrukkelijk verplicht om jaarlijks verslag uit te brengen over de controles van de naleving van de wettelijke verplichtingen door de aanbieder van de universele dienst, bpost. Aangezien bpost de belangrijkste speler is op de Belgische postmarkt, alsook universeledienstverlener en dat het belast is met een aantal openbare postale diensten, acht het BIPT het echter noodzakelijk om het resultaat van de controles van bpost die het in 2012 heeft uitgevoerd, openbaar te maken. Deze mededeling heeft betrekking op bepaalde wettelijke verplichtingen inzake kwaliteit waarvoor de wetgever geen specifiek controle-instrument gedefinieerd heeft en die bijgevolg onder de algemene controlebevoegdheid van het BIPT vallen. Deze controles werden in 2012 uitgevoerd in 116 postkantoren en 124 PostPunten en het betreft onder andere de mondelinge en schriftelijke informatieverstrekking aan gebruikers, de toegankelijkheid voor personen met een handicap en de openingsuren.

Naar boven