Aangezien bpost de belangrijkste speler is op de Belgische postmarkt, de aanbieder van de universele dienst is en belast is met een aantal diensten van algemeen economisch belang, acht het BIPT het noodzakelijk om het resultaat van de controles van bpost die het in 2015 heeft uitgevoerd, openbaar te maken. Deze mededeling heeft betrekking op bepaalde wettelijke verplichtingen inzake kwaliteit waarvoor de wetgever geen specifiek controle-instrument gedefinieerd heeft en die bijgevolg onder de algemene controlebevoegdheid van het BIPT vallen. Deze controles werden uitgevoerd in 2015 in 130 postkantoren en 111 PostPunten en betreffen onder andere de mondelinge en schriftelijke informatieverstrekking aan gebruikers, de toegankelijkheid voor personen met een handicap en de openingsuren.

Naar boven