Aanbieders van online tussenhandelsdiensten zijn aanbieders die een dienst van de informatiemaatschappij ter beschikking stellen om de inhoud van gebruikers door te geven, op te slaan of openbaar te maken.

Voorbeelden:
Online platformen, zoals sociale media platformen, jobplatformen,
video streaming platformen, deeleconomieplatformen en online marktplaatsen,
hosting en cloud computing diensten, internetproviders, VPN’s,
draadloze toegangspunten, CDN (content delivery network), enz.

Categorieën van tussenhandelsdiensten

Binnen het kader van de DSA wordt er bijzondere aandacht besteed aan volgende categorieën:

Categorie 1: Mere conduit  en caching-diensten 

 • ‘Mere conduit’ is een dienst die toegang verleent tot een communicatienetwerk of een dienst die informatie afkomstig van  een gebruiker van de dienst , doorgeeft in een communicatienetwerk.
 • ‘Caching’ is een dienst die informatie afkomstig van een gebruiker van de dienst , doorgeeft via een communicatienetwerk en automatisch, tijdelijk en kortstondig opslaat om de overdracht van informatie aan andere gebruikers van de dienst efficiënter te maken.

Categorie 2: Hostingdiensten

Een dienst die bestaat in de opslag van informatie aangeleverd door de gebruiker van de dienst , op diens verzoek.

Categorie 3: Onlineplatformen 

Een vorm van hostingdienst die, op verzoek van een gebruiker van de dienst, informatie opslaat en verspreidt bij het publiek.

Categorie 4: Online marktplaatsen

Een online platform dat consumenten de mogelijkheid biedt overeenkomsten op afstand te sluiten met handelaren.

Categorie 5: Zeer grote online platformen (VLOP’s) en zeer grote online zoekmachines (VLOSE’s)

 • VLOP's zijn onlineplatforms met gemiddeld 45 miljoen of meer maandelijks actieve gebruikers van de dienst in de EU (wat 10% van de bevolking van de EU vertegenwoordigd). 
 • VLOSE's zijn zoekmachines met maandelijks gemiddeld 45 miljoen of meer actieve gebruikers van de dienst in de EU (wat 10% van de bevolking van de EU vertegenwoordigd).

Verplichtingen voor aanbieders van online tussenhandelsdiensten

De verplichtingen voor aanbieders van online tussenhandelsdiensten variëren naargelang de omvang en categorie van de aanbieder. Als eerste stap moet een aanbieder bepalen tot welke van de vijf categorieën hij behoort, waarbij moet worden opgemerkt dat een aanbieder die meerdere diensten levert, tot meer dan een categorie kan behoren. 

Er zijn een aantal verplichtingen die voor alle aanbieders van van online tussenhandelsdiensten van toepassing zijn, ongeacht de categorie waartoe ze behoren en hun omvang. Daarnaast worden er bijkomende verplichtingen opgelegd afhankelijk van de categorie van de  tussenhandelsdienst en diens omvang.

Algemene verplichtingen voor alle aanbieders van tussenhandelsdiensten

Een aantal algemene regels en verplichtingen gelden voor alle aanbieders van tussenhandelsdiensten, met name:

 • Wanneer ze een bevel tot optreden tegen illegale inhoud of een bevel om informatie te verstrekken van een autoriteit ontvangen, onverwijld kennis geven  van het gevolg dat eraan is gegeven, met vermelding of, en zo ja wanneer gevolg is gegeven;
 • Een centraal contactpunt aanwijzen om de gebruikers van de dienst in staat te stellen rechtstreeks en snel langs elektronische weg en op een gebruikersvriendelijke manier met hen te communiceren;
 • Als de aanbieder van de tussenhandelsdienst buiten de EU gevestigd is, een wettelijke vertegenwoordiger binnen de EU aanduiden ;
 • Duidelijke en toegankelijke algemene voorwaarden publiceren. Deze voorwaarden moeten details bevatten over het beleid, de processen en moderatieteams. Belangrijke wijzigingen moeten aan de gebruikers gemeld worden;
 • Toelichting geven aan gebruikers van wie de inhoud onderworpen is aan enige vorm van beperking of verwijdering;
 • De gebruiker in kennis stellen van de ontvangst van bevelen (bijvoorbeeld een bevel om een illegaal product niet langer aan te bieden via het platform);
 • Transparantierapportage verplichting (jaarlijks) over:
  • het aantal ontvangen bevelen (verwijderen illegale content of verstrekken van informatie)
  • het aantal ontvangen klachten
  • inhoudsmoderatie, inclusief geautomatiseerde middelen

- Uitzondering voor micro- of kleine ondernemingen -
De rapportageverplichting geldt niet voor micro-of kleine ondernemingen. Dat zijn ondernemingen met minder dan 50 werknemers en een jaaromzet van maximaal 10 miljoen EUR.

Specifieke verplichtingen voor hostingdiensten

Naast de algemene verplichtingen moeten aanbieders van hostingdiensten aan volgende bijkomende verplichten voldoen: 

 • Uitwerken van een systeem waarmee gebruikers (consumenten en bedrijven) illegale inhoud kunnen melden;
 • Motiveren waarom gebruikers beperkingen opgelegd krijgen
 • Opstellen van een transparante procedure voor klachtenbehandeling die snel, efficiënt, proportioneel en gemotiveerd is;
 • Melden van inhoud die de veiligheid van 1 of meerdere personen in gevaar brengt aan de bevoegde autoriteiten.

Specifieke verplichtingen voor online platformen

In dit geval gelden zowel de algemene regels, als de regels voor hostingdiensten en de specifieke regels voor online platformen. Deze laatste zijn voornamelijk: 

 • Instellen van een intern klachtensysteem voor gebruikers die niet akkoord zijn met de opgelegde beperkingen of beslissingen (zoals verwijdering); 
 • Samenwerking in het kader van buitengerechtelijke geschillenbeslechting en rapportage; 
 • Prioritaire verwerking van meldingen van gecertificeerde ‘betrouwbare flaggers’;
 • Maatregelen tegen misbruik (schorsen of beëindigen van accounts van gebruikers die geregeld en overduidelijk illegale content plaatsen of die valse meldingen doen van illegale content);
 • Jaarlijkse rapportering over het aantal en type maatregelen ten aanzien van illegale content; over het aantal gebruikers per maand;
 • Rapportering/Delen van elke gemotiveerde beslissing tot beperking of verwijdering van illegale inhoud of inhoud onverenigbaar met hun algemene voorwaarden aan de Europese Commissie via de DSA Transparency Database;
 • Bijkomende transparantie omtrent online reclame;
 • Transparantie over aanbevelingsalgoritmes;
 • Toezicht en maatregelen tegen misbruik op naleving privacy, veiligheid en bescherming van minderjarigen op het platform.

- Uitzondering voor micro- of kleine ondernemingen -
Deze specifieke verplichtingen gelden niet voor micro-of kleine ondernemingen. Dat zijn ondernemingen met minder dan 50 werknemers en een jaaromzet van maximaal 10 miljoen EUR.

Specifieke verplichtingen voor online marktplaatsen

Als de gebruiker via het platform de mogelijkheid heeft om overeenkomsten op afstand te sluiten met  handelaren, zoals bijvoorbeeld op online marktplaatsen, zijn er nog enkele bijkomende regels, met name:

 • Traceerbaarheid van de handelaren (contact- en betaalgegevens controleren van de handelaar);
 • Product conformiteit (o.a. productveiligheid)

- Ook hier geldt een uitzondering voor micro- of kleine ondernemingen. -

Specifieke verplichtingen voor VLOP’s en VLOSE’s

Online platforms (VLOP) of zoekmachines (VLOSE) waarvan het gemiddeld aantal maandelijkse actieve gebruikers groter is dan 45 miljoen vallen in deze categorie. 

De Europese Commissie heeft reeds enkele aanbieders aangeduid, waaronder Youtube, Google, X en Facebook. Wat betreft de bijkomende verplichtingen die specifiek op hen van toepassing zijn wordt het toezicht enkel door de Europese Commissie uitgeoefend.

Op deze platformen rusten onder andere de volgende bijkomende verplichtingen om hun specifieke systeemrisico’s te beheersen: 

 • Duidelijke en gemakkelijk toegankelijke samenvatting maken van hun algemene voorwaarden;
 • Algemene voorwaarden in alle talen van de lidstaten waarin ze diensten aanbieden;
 • Analyse systeemrisico’s;
 • Specifieke maatregelen voor risicobeperkingen;
 • Opstellen van een crisisresponsmechanisme;
 • Uitvoeren van een onafhankelijke jaarlijkse controle;
 • Uitleggen hoe aanbevelingssystemen werken en mogelijkheid geven om de voorkeursoptie in te stellen;
 • Bijkomende transparantie m.b.t. online reclame;
 • Toegang tot gegevens verlenen aan gecertificeerde onderzoekers;
 • Extra transparantierapportage verplichtingen;
 • Jaarlijkse vergoeding aan de Europese Commissie voor het toezicht.

Contact

Heeft u nog vragen over online tussenhandelsdiensten of de DSA in het algemeen, neem contact op met het BIPT via dsa@bipt.be.

 

Naar boven