Hieronder vind je enkele voorbeelden van klachten die je kan neerleggen bij het BIPT over de manier waarop online tussenpersonen, waaronder online platformen of zoekmachines, je benaderen of behandelen. 

Online tussenpersonen moeten op grond van de DSA met name actie ondernemen wanneer een mogelijk illegale inhoud aan hen wordt gemeld. Ze moeten ook inhoud verwijderen die in strijd is met hun eigen algemene voorwaarden en duidelijk aangeven welke richtlijnen ze hierbij volgen. Ze moeten ook aan diegene die de info online plaatst uitleggen waarom ze die verwijderen. Voldoet een online tussenpersoon niet aan deze verplichtingen, dan kan je klacht neerleggen bij het BIPT.

Je kan echter bij het BIPT geen klacht indienen over wat jij als schadelijke, aanstootgevende, illegale,... inhoud ervaart. Daarvoor kan je:

 • een melding doen bij de online dienst/platform of zoekmachine zelf (die dit moet onderzoeken en er een concreet antwoord aan moet geven). 
 • klacht neerleggen bij de bevoegde autoriteiten.
  Doorloop bijvoorbeeld het stappenplan op Consumerconnect (voor consumenten) of op Meldpunt.be (voor ondernemingen). Of doe aangifte bij de Politie.

Enkele voorbeelden:

Ik kan klacht voor vermeende overtreding van de digitaledienstenverordening (DSA)  neerleggen bij het BIPT wegens: Klachten met betrekking tot de volgende inbreuken moeten worden ingediend bij andere autoriteiten
(niet het BIPT):

De onmogelijkheid om (gemakkelijk) het platform te contacteren om haatberichten, kinderporno... te melden

Haatberichten die iemand mij stuurt of kinderporno die ik gezien heb maar nog niet gemeld heb aan het platform of de autoriteiten

Geen (of veel te laat) antwoord op mijn melding wegens online pesten

Cyberpesten

Het uitblijven van informatie over het gevolg dat  het platform gaf aan een bevel van een rechter over een strafrechtelijk misdrijf (zoals laster en eerroof) 

Smaad en eerroof

Het schorsen of verwijderen van mijn social media account zonder uitleg of motivering

Beweerde schending van auteursrecht

Het verwijderen van de inhoud van mijn website uit de zoekresultaten van een zoekmachine of online marktplaats, zonder een specifieke/duidelijke/volledige/... uitleg

Het online aanbieden van verboden producten, zoals drugs, wapens, gevaarlijk speelgoed

Het uitblijven van maatregelen van het platform om te voorkomen dat minderjarigen via het platform in aanraking komen met materiaal dat niet voor hen geschikt of bedoeld is

Het maken van kinderpornografie

Het gebrek aan informatie door het platform over illegale producten of diensten die via zijn platform werden verkocht, of over de mogelijkheden tot vergoeding of terugbetaling,... 

Oplichting en andere frauduleuze praktijken

Het platform richt specifiek reclame tot minderjarigen op basis van profilering met gegevens afkomstig van het platform

Het niet-naleven van de algemene regels van gegevensbescherming (GDPR) 

...

...

Voor je individuele geval kan je best klacht neerleggen bij het platform om je probleem te laten heronderzoeken (voor zover dat al niet gebeurde). 
Je kan ook een beoordeling door een onafhankelijke instantie voor geschillenbeslechtingaanvragen; de online tussenpersoon moet je informeren over de instantie bij wie dit voor zijn beslissingen kan.
Het neerleggen van een klacht bij het BIPT heeft vooral als doel systematische inbreuken aan te kaarten bij het online platform of de zoekmachine. 

Klacht neerleggen bij het BIPT

Open het klachtenformulier.

Vul het zo goed mogelijk in en stuur het, samen met de bewijsstukken die je wil indienen, naar klachtdsa@bipt.be.

Let op: je kan hier geen individuele klachten indienen over wat jij als schadelijke, aanstootgevende, illegale,... inhoud ervaart, de klacht moet gaan over het onzorgvuldig handelen door de onlineplatforms, bv. bij het ontvangen van meldingen of bij het ontwerpen van hun interface (los van meldingen dus).

Ter info: binnen het klachtenformulier vind je een aantal concretere categorieën van klachten. Zoek de categorie die zo dicht mogelijk bij je situatie aanleunt. Sommige verplichtingen zijn enkel van toepassing op bepaalde aanbieders van online diensten. We vragen je niet dit zelf te beoordelen. Het BIPT zal het type en de grootte van de online aanbieder onderzoeken, eventueel samen met andere bevoegde autoriteiten.

Wat gebeurt er na mijn klacht? 

Eerst zal het BIPT als coördinator aanduiden wie bevoegd is voor de opvolging van de klacht.

Dit kan het BIPT zelf zijn, maar ook:

 • één van de mediaregulatoren VRM, CSA of Medienrat;
 • een autoriteit in een andere Europese lidstaat (wanneer de aanbieder niet in België gevestigd is of wanneer een niet-Europese aanbieder geen Belgische wettelijke vertegenwoordiger heeft aangeduid);
 • de Europese Commissie (in het geval van grote platformen of zoekmachines).

Is het BIPT niet zelf de bevoegde autoriteit, dan stuurt het BIPT de klacht door. 

De bevoegde autoriteit beslist over het gevolg dat aan jouw klacht gegeven wordt. Afhankelijk van de situatie kan een klacht behandeld worden als:

 • een inlichting voor statistische doeleinden
 • een melding die samen met andere klachten resulteert in een officieel onderzoek
 • een melding die op zichzelf leidt tot een officieel onderzoek
 • ... 

Officiële onderzoeken kunnen leiden tot een administratieve boete of andere maatregelen  (bv. een actieplan opstellen om een einde te maken te maken aan overtredingen, een dwangsom, een schorsing van de dienst (als andere maatregelen niet hebben geholpen),...). 

Als je nog vragen hebt kan je ons contacteren via klachtdsa@bipt.be. Je vermeldt best het dossiernummer dat je gekregen hebt.

 

Naar boven