Het BIPT verstrekt een gunstig advies over het ontwerp van koninklijk besluit dat tot doel heeft het koninklijk besluit van 19 september 2013 tot uitvoering van artikel 126 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (“telecomwet”) te vervangen.

Het ontwerp van koninklijk besluit stelt niet langer de gegevens vast die de operatoren moeten bewaren aangezien die gegevens voortaan in de artikelen 126 en 126/2 van de telecomwet opgenomen zijn naar aanleiding van de wijziging van die wet door de reparatiewet op het stuk van “gegevensbewaring”, die aangenomen is op 20 juli 2022. Het beperkt zich ertoe bepaalde technische eisen over te nemen waaraan de operatoren moeten voldoen bij de bewaring, alsook tot het preciseren van bepaalde technische of procedurele punten.
 

Naar boven