Sinds de liberalisering van de postdiensten, ingevoerd in België krachtens de wet van 13 december 2010, mogen verschillende dienstverleners, soms na het verkrijgen van een vergunning, bepaalde diensten verstrekken die voordien waren voorbehouden aan het overheidsbedrijf De Post (vandaag bpost). Tot deze diensten behoort de verwerking van de fysieke aangetekende zendingen (te onderscheiden van de elektronische aangetekende zendingen). Elke houder van een postvergunning, zoals vastgelegd in artikel 148sexies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, mag deze dienst verlenen. Vandaag beschikt enkel TBC-Post (Mosaic SPRL) over een dergelijke vergunning. Deze mededeling is bedoeld om eraan te herinneren dat de wet overigens eenzelfde juridische waarde toekent aan de fysieke aangetekende zendingen, ongeacht of deze worden behandeld door bpost of door een andere houder van een postvergunning, als aan de aangetekende zendingen waarvoor een wettelijke of reglementaire bepaling stelt dat ze moeten worden uitgevoerd “ter post”, “bij de post”, of elke andere soortgelijke verwijzing.

Naar boven