De universele postdienst is toevertrouwd aan bpost tot 31 december 2018 krachtens artikel 144octies, § 1, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Diezelfde bepaling luidt dat de procedure voor de aanwijzing van de universeledienstverlener die bpost moet volgen, ten laatste drie jaar voor het einde van de vorige aanduiding, ofwel 31 december 2015, moet voltooid zijn. Het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van titel IV (Hervorming van de Regie der Posterijen) van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven heeft in dat besluit van januari 2006 een nieuwe Titel VI ingevoegd tot vaststelling van de procedure voor de aanwijzing van de universeledienstverlener en die aan het BIPT in naam en voor rekening van de Staat de praktische organisatie van die procedure toevertrouwt. In dat kader werd een openbare raadpleging gehouden inzake de aanwijzing van de aanbieder van de universele dienst van 22 januari 2015 tot 6 maart 2015. Het BIPT heeft zes bijdragen ontvangen. Dit document bevat de samenvatting van de ontvangen bijdragen. Dit ontwerp van samenvatting vermeldt de naam van de meeste deelnemers van de raadpleging. Er werd een samenvatting van de antwoorden op elk van de vragen opgesteld, waarbij de naam van de respondent die antwoordt op de vraag evenwel anoniem werd gemaakt.

Naar boven